GDPR

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personnummer och adress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna säkerställa att rätt person ingår avtal med oss. 

Vi har fått dina uppgifter från din registrering. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är det avtal du ingår med oss vid registrering. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med rättighetsinnehavaren till denna sida. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, till exempel Polismyndigheten, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Sandlin Information & Konsultation. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via mail till travkonsulten@yahoo.se eller till micke@sandlin.se. Du når vårt dataskyddsombud på (Mikael Sandlin) samma adresser. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.